لباس های سوختگی

لباس سوختگی اولین قدم پس از استفاده از آنتی اسکار ها در زخمهای عمیق و محلهای گرافت است .
عامل بسیار مهم و تاثیر گذار در پیشگیری و درمان گوشت اضافه میباشد . لباس سوختگی در اندازه ها . ابعاد گوناگونی ساخته میشود تا فشار مناسبی در محل اسکار ایجاد کند تا اولا ما با گوشت اضافه مقابله کنیم و ثانیا گوشت اضافه ایجاد شده را متوقف کرده و برای اطلاعات بیشتر راجع لباس سوختگی به سایت مدیکال زد مراجعه کنید.Medical Z